Ceza Hukuku makaleler

GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU

GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNUN KANUNİ DÜZENLEMESİ Güveni kötüye kullanma suçu 5237 sayılı TCK’nın 155. maddesinde ve malvarlığına karşı işlenen suçlar arasında düzenlenmiştir. TCK m. 155/1’de suçun basit şekli, m. 155/2’de ise nitelikli şekli yer almaktadır. Ayrıca, malvarlığına karşı suçlarda ortak hükümleri içeren şahsi cezasızlık sebebi veya cezada indir

KARŞILIKSIZ YARARLANMA SUÇU

KARŞILIKSIZ YARARLANMA SUÇUNUN KANUNİ DÜZENLEMESİ 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK)’nun 2. kitabının 2. kısmının “Kişilere Karşı Suçlar” başlıklı 10. bölümünde ve 163. maddesinde yer alan “Karşılıksız Yararlanma” suçu düzenlenmiştir. Ayrıca, malvarlığına karşı suçlarda ortak hükümleri içeren şahsi cezasızlık sebebi veya cezada indirim yapılmasını gerekti

MALA ZARAR VERME SUÇU

MALA ZARAR VERME SUÇUNUN KANUNİ DÜZENLEMESİ Mala zarar verme suçu 5237 sayılı TCK'nun 151 ile 152. Maddelerinde düzenlenmiş olup, 151. maddesinde mala zarar verme suçunun temel hali,152. maddesinde mala zarar verme suçunun nitelikli halleri, 153.  maddesinde ise ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme suçu düzenlenmiştir. Kanunun 152. maddesinin 1. fıkrasında düzenlenen mala zarar verme suçunun nitelikleri ha

TÜRK CEZA KANUNUN AMACI ( TCK. MD. 1 )

TÜRK CEZA KANUNUN AMACI ( TCK. MD. 1 )   5237 sayılı TCK'nın 1. maddesinde Ceza Kanununun amacı; 'Kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir' şeklinde açıklanmıştır. Görüldüğü gibi suç işlenmesini önlemek Ceza Kanunu’nun en önemli amaçları

SUÇTA VE CEZADA KANUNİLİK İLKESİ ( TCK. MD. 2 )

SUÇTA VE CEZADA KANUNİLİK İLKESİ ( TCK. MD. 2 )   5237 sayılı TCK'nun 2. maddesinde de;   "(1) Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunamaz.   (2) İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamaz.   (3

ADALET VE KANUN ÖNÜNDE İLKESİ ( TCK. MD. 3 )

ADALET VE KANUN ÖNÜNDE İLKESİ ( TCK. MD. 3 )   5237 sayılı TCK'nun 3. maddesinde;   "(1) Suç işleyen kişi hakkında işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunur.   (2) Ceza Kanununun uygulamasında kişiler arasında ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, siyasal veya diğer fikir yahut düşünceleri, felsefi inanç, milli veya sosyal köken, doğum, ekono