Makale ve Haberler

GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU

GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNUN KANUNİ DÜZENLEMESİ Güveni kötüye kullanma suçu 5237 sayılı TCK’nın 155. maddesinde ve malvarlığına karşı işlenen suçlar arasında düzenlenmiştir. TCK m. 155/1’de suçun basit şekli, m. 155/2’de ise nitelikli şekli yer almaktadır. Ayrıca, malvarlığına karşı suçlarda ortak hükümleri içeren şahsi cezasızlık sebebi veya cezada indir

KASTEN YARALAMA SONUCU ÖLÜME NEDEN OLMA SUÇU

T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU   Esas : 2015/695 Karar : 2019/128 Tarih : 26.02.2019 KASTEN YARALAMA SONUCU ÖLÜME NEDEN OLMA SUÇU BİLİNÇLİ TAKSİR HAKSIZ TAHRİK (5237 s. TCK m. 22, 23, 29, 85, 86, 87) ÖZET Öldürme fiilinin taksirle de işlenebilen bir suç olması, sanığın olay tarihinde tartıştığı ölenin göğsüne vurması şeklinde

ADALET VE KANUN ÖNÜNDE İLKESİ ( TCK. MD. 3 )

ADALET VE KANUN ÖNÜNDE İLKESİ ( TCK. MD. 3 )   5237 sayılı TCK'nun 3. maddesinde;   "(1) Suç işleyen kişi hakkında işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunur.   (2) Ceza Kanununun uygulamasında kişiler arasında ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, siyasal veya diğer fikir yahut düşünceleri, felsefi inanç, milli veya sosyal köken, doğum, ekono

ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMA ( TCK. MD. 7 )

ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMA ( TCK. MD. 7 )   5237 sayılı TCK'nun 7. maddesinde;   (1) İşlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. İşlendikten sonra yürürlüğe giren kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı da kimse cezalandırılamaz ve hakkında güvenlik tedbiri uygulanamaz. Böyle bir ceza veya

TÜZEL KİŞİLERE TEBLİGAT TEBLİGAT HUKUKU

TÜZEL KİŞİLERE TEBLİGAT  TEBLİGAT HUKUKU   Tebligat usulü, gerek 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nda gerekse 12059 sayılı Tebligat Tüzüğü’nde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemeler çoğunlukla gerçek kişilere yapılacak tebligatın usulünü düzenlemekle birlikte tüzel kişilere yapılacak tebligatın usul ve içeriğini de hüküm altına almaktadır. Tüzel kiş