Makale ve Haberler

GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU

GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNUN KANUNİ DÜZENLEMESİ Güveni kötüye kullanma suçu 5237 sayılı TCK’nın 155. maddesinde ve malvarlığına karşı işlenen suçlar arasında düzenlenmiştir. TCK m. 155/1’de suçun basit şekli, m. 155/2’de ise nitelikli şekli yer almaktadır. Ayrıca, malvarlığına karşı suçlarda ortak hükümleri içeren şahsi cezasızlık sebebi veya cezada indir

sözleşmeye bağlılık (Ahde Vefa-Pacta Sund Servanda) ve sözleşme serbestliği ilkeleri

Hukukumuzda sözleşmeye bağlılık (Ahde Vefa-Pacta Sund Servanda) ve sözleşme serbestliği ilkeleri kabul edilmiştir. Bu ilkelere göre, sözleşme yapıldığı andaki gibi aynen uygulanmalıdır. Eş söyleyişle, sözleşme koşulları borçlu için sonradan ağırlaşmış, edimler dengesi sonradan çıkan olaylar nedeni ile değişmiş olsa bile, borçlu sözleşmedeki edimini aynen ifa etmelidir. Ancak bu ilke özel hukukun diğ

Evlenince sigarayı bırakacağı konusunda söz veren eş evlendikten sonra sigarayı bırakmazsa kusurludur

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 20.06.2019, 2017/2-2420 E. - 2019/750 K. sayılı kararına "Evlenince sigarayı bırakacağı konusunda söz veren eş evlendikten sonra sigarayı bırakmazsa kusurludur" şeklinde sosyal medyqda paylaşımlar yapılmaktadır. Bilindiği üzere, Y. HGK. incelemesinde ilk önce Yargıtay'ın özel görevli dairesinin kararı özetlenir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun söz konusu karar özeti aynen şu şe

YAĞMA( GASP) SUÇU

YAĞMA SUÇUNUN KANUNİ DÜZENLEMESİ Yağma suçu 5237 sayılı TCK'nun 148 ile 150. maddelerinde düzenlenmiş olup Kanunun 148. maddesinin 1. fıkrasında; "Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştirileceğinden ya da malvarlığı itibariyle büyük bir zarara uğratılacağından bahisle tehdit ederek veya cebir kullanarak, bir malı teslime vey

KİRA SÖZLEŞMELERİNDE KEFİLİN SORUMLULUĞU

KİRA SÖZLEŞMELERİNDE KEFİLİN SORUMLULUĞU   Kefilin, kefilliğine ilişkin kira sözleşmesi, 6098 Sayılı TBK'nın yürürlüğe girmesinden sonra kefaletin şekil şartları 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümlerine tabidir. 6098 sayılı TBK'nın 583. maddesinin  birinci  fıkrasına  göre;  "Kefalet   sözleşmesi  yazılı  şekilde yapılmadıkça ve kefilin s