Makale ve Haberler

 TANIMLAR ( TCK. MD. 6 )

                                 TANIMLAR ( TCK. MD. 6 )   5237 sayılı TCK'nun 6. maddesinde;   Ceza kanunlarının uygulanmasında; “a) Vatandaş deyiminden; fiili işlediği sırada Türk vatandaşı olan kişi, b) Çocuk deyiminden; henüz on sekiz yaşını doldurmamış kişi, c

GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU

GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNUN KANUNİ DÜZENLEMESİ Güveni kötüye kullanma suçu 5237 sayılı TCK’nın 155. maddesinde ve malvarlığına karşı işlenen suçlar arasında düzenlenmiştir. TCK m. 155/1’de suçun basit şekli, m. 155/2’de ise nitelikli şekli yer almaktadır. Ayrıca, malvarlığına karşı suçlarda ortak hükümleri içeren şahsi cezasızlık sebebi veya cezada indir

TÜZEL KİŞİLERE TEBLİGAT TEBLİGAT HUKUKU

TÜZEL KİŞİLERE TEBLİGAT  TEBLİGAT HUKUKU   Tebligat usulü, gerek 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nda gerekse 12059 sayılı Tebligat Tüzüğü’nde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemeler çoğunlukla gerçek kişilere yapılacak tebligatın usulünü düzenlemekle birlikte tüzel kişilere yapılacak tebligatın usul ve içeriğini de hüküm altına almaktadır. Tüzel kiş

MALA ZARAR VERME SUÇU

MALA ZARAR VERME SUÇUNUN KANUNİ DÜZENLEMESİ Mala zarar verme suçu 5237 sayılı TCK'nun 151 ile 152. Maddelerinde düzenlenmiş olup, 151. maddesinde mala zarar verme suçunun temel hali,152. maddesinde mala zarar verme suçunun nitelikli halleri, 153.  maddesinde ise ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme suçu düzenlenmiştir. Kanunun 152. maddesinin 1. fıkrasında düzenlenen mala zarar verme suçunun nitelikleri ha