“Eşinin cinsel içerikli görüşmelerini ortaya çıkardı: Yargıtay'dan tazminat kararı

T.C.

YARGITAY

İKİNCİ HUKUK DAİRESİ

Esas : 2021/478

Karar : 2021/1604

Tarih : 23.02.2021

EŞİNİN CİNSEL İÇERİKLİ GÖRÜŞMELERİNİ ORTAYAÇIKARDI: YARGITAY'DAN TAZMİNAT KARARI

BOŞANMA

EŞİNİN BAŞKAKADINLARLACİNSEL İÇERİKLİ GÖRÜŞME YAPMASI

EŞİNİN BAŞKAKADINLARLACİNSEL İÇERİKLİ GÖRÜŞME YAPTIĞINAİLİŞKİN EKRAN GÖRÜNTÜLERİ SUNMA

HUKUKAAYKIRI DELİL

TAZMİNAT

( 4721 s. MK m. 166 , 174 )

ÖZET

15.05.2021 tarihinde www.cumhuriyet.com.tr’de “Eşinin cinsel içerikli görüşmelerini ortaya çıkardı:

Yargıtay'dan tazminat kararı” başlığıyla yayınlanan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi kararı. Daire, boşanma

davası açan kadının tazminat talebini, eşinin başka kadınlarla cinsel içerikli görüşme yaptığına ilişkin

sunduğu ekran görüntülerini hukuka aykırı delil kabul ederek reddeden istinaf mahkemesi kararını

bozdu.

MAHKEMESİ : Konya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi

DAVA TÜRÜ : Boşanma

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince

verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın tarafından, kusur belirlemesi,

reddedilen tazminat talepleri ile çocuklar yararına hükmedilen tedbir ve iştirak nafakalarının miktarı

yönünden temyizedilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava, kadın tarafından açılan Türk Medeni Kanunu'nun 166/1 maddesinde düzenlenen evlilik birliğinin

temelinden sarsılması nedenine dayalı boşanma davasıdır. İlk derece mahkemesince yapılan yargılama

sonucunda boşanmaya sebebiyet veren olaylarda "Cinsel yönden güven sarsıcı davranışlarda" bulunan

davalı erkeğin tam kusurlu olduğu belirtilerek tarafların boşanmalarına, davacı kadın yararına maddi ve

manevi tazminata hükmedilmiş, hüküm taraflarca"Boşanma hükmü dışındakiyönlerden" istinaf edilmiştir.

Bölge adliye mahkemesince dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda, erkeğe yüklenen kusura ilişkin

vakıanın hukuka uygun delillerle ispatlanamadığı, davacı kadın tarafından dosyaya delil olarak sunulan ve

erkeğe ait olduğu iddia edilen ekran görüntülerinin, erkeğin telefonundan erkeğin rızası dışında hukuka

aykırı olarak elde edildiği gerekçesiyle erkeğe kusur olarak yüklenen bu vakıanın gerçekleşmediği,

kusursuz olan tarafın da Türk Medeni Kanunu'nun 174/1-2 maddesi uyarınca tazminatla sorumlu

tutulamayacağı gerekçesiyle erkeğin istinaf talebi kabul edilerek kadının tazminat taleplerinin reddine

karar verilmiş, kadının ise istinaf talebi esastan reddedilmiş, hüküm davacı kadın tarafından temyiz

edilmiştir.

Davacı kadın tarafından, davalı erkeğin telefonundaki SKYPE isimli sesli, görüntülü ve yazılı sohbet ve

iletişim uygulaması üzerinden başkakadınlarlayapmış olduğu cinsel içerikli yazışmaların ekran görüntüleri

alınmak suretiyle dosyaya sunulan çıktıların erkeğin haberi olmaksızın, onun bilgisi ve rızası dışında sırf

delil oluşturmak maksatlı olarak hukuka aykırı bir şekilde elde edildiğinden bahsedilemez. Bu durumda,

davacı tarafça usulüne uygun olarak elde edilen ve dosyaya sunulan bu delilin hükme esas alınmasında

herhangi bir hukuka aykırılık bulunmamaktadır. O halde istinaf incelemesi yapan bölge adliye

mahkemesince, davacı kadın tarafından sunulan bu delil de dikkate alınarak hüküm kurulmak ve istinaf incelemesi buna göre yapılarak bir karar verilmek üzere hükmün münhasıran bu sebeple bozulmasına

karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Temyizedilen bölgeadliye mahkemesi hükmünün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA,

bozmasebebine göresair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesineyer olmadığına, temyiz peşin harcının

istek halinde yatırana geri verilmesine, dosyanın ilgili bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine

gönderilmesine oybirliğiylekarar verildi.23.02.2021