Adlî Sicil Ve Arşıv Kaydını Silme Yetkisi mahkemlerden alındı

T.C.

YARGITAY

3. CEZA DAİRESİ

E. 2016/1434

K. 2016/3693

T. 17.2.2016

• ARŞİV KAYDININ SİLİNMESİ (Karar Tarihinden Önce Yürürlüğe Giren 6290 S.K. Md.12/1-b İle Arşiv Kayıtlarının Silinmesi Koşullarının Yeniden Düzenlendiği/Yapılan Değişiklikle Arşiv Kayıtlarının Silinmesi İşleminin Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce Yapılacağının Hükme Bağlandığı - 11.4.2012 Tarihinden İtibaren Arşiv Kayıtlarının Silinmesi İşleminin Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce Yapılacağı/Yaralama)

• ARŞİV KAYITLARININ SİLİNMESİ KOŞULLARI (6290 S.K. Md. 12/1-b İle Yeniden Düzenlendiği - Yapılan Değişiklikle Arşiv Kayıtlarının Silinmesi İşleminin Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce Yapılacağının Hükme Bağlandığı/11.4.2012 Tarihinden İtibaren Arşiv Kayıtlarının Silinmesi İşleminin Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce Yapılması Gerektiği Gözetilmeden Karar Verilmesinde İsabet Görülmediği)

• ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ( 6290 S.K. Md.12/1-b İle Arşiv Kayıtlarının Silinmesi Koşullarının Yeniden Düzenlendiği/Yapılan Değişiklikle Arşiv Kayıtlarının Silinmesi İşleminin Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce Yapılacağı)

5352/m.12/1-b,Geç.2/2

ÖZET : Arşiv kaydının silinmesine karar verilmiş ise de, karar tarihinden önce yürürlüğe giren 6290 S.K. Md.12/1-(b) ile arşiv kayıtlarının silinmesi koşullarının yeniden düzenlendiği, kaldı ki yapılan değişiklikle arşiv kayıtlarının silinmesi işleminin Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce yapılacağının hükme bağlandığı nazara alındığında, 11.4.2012 tarihinden itibaren arşiv kayıtlarının silinmesi işleminin Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce yapılması gerektiği gözetilmeden karar verilmesinde isabet görülmemiştir.

DAVA : Kasten yaralama suçundan sanığın, 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 456/4. maddesi gereğince 346.783.000 Türk lirası ağır para cezası ile cezalandırılmasına dair kapatılan Bağcılar ... Sulh Ceza Mahkemesi'nin 23.11.2004 tarihli ve 2003/170 esas, 2004/1192 Sayılı kararına dair arşiv kaydının silinmesine dair Bakırköy 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 1.4.2015 tarihli ve 2003/170 esas, 2004/1192 Sayılı kararına karşı Adalet Bakanlığı'nın 6.11.2015 tarihli yazısıyla kanun yararına bozma isteminde bulunulduğundan bu işe ait dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 17.12.2015 tarih ve 2015/369042 Sayılı tebliğnamesi ile Dairemize gönderilmekle incelendi.

Mezkur ihbarnamede;

5352 Sayılı Adlî Sicil Kanunu'nun geçici 2. maddesinin 2. fıkrası uyarınca arşiv kaydının silinmesine karar verilmiş ise de, karar tarihinden önce 11.4.2012 tarihli ve 28261 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6290 Sayılı Adlî Sicil Kanunu ile Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 12. maddesinin 1. fıkrası (b) bendi ile arşiv kayıtlarının silinmesi koşullarının yeniden düzenlendiği, kaldı ki yapılan değişiklikle arşiv kayıtlarının silinmesi işleminin Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce yapılacağının hükme bağlandığı nazara alındığında, 11.4.2012 tarihinden itibaren arşiv kayıtlarının silinmesi işleminin Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce yapılması gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesinde, isabet görülmediğinden bahisle, 5271 Sayılı CMK'nin 309.maddesi gereğince anılan kararın bozulması lüzumunun ihbar olunduğu anlaşıldı.

Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR ve SONUÇ: Adalet Bakanlığı'nın kanun yararına bozma isteyen yazısına dayanan tebliğnamede ileri sürülen düşünce yerinde görüldüğünden; Bakırköy 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 1.4.2015 tarihli ve 2003/170 esas, 2004/1192 Sayılı kararının 5271 Sayılı CMK'nin 309/4.maddesi gereğince kanun yararına BOZULMASINA; dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE; 17.02.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Adlî Sicil Ve Arşıv Kaydını Silme Yetkisi mahkemlerden alındı.

 

 

 

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre "Mahkemelerin Yetkisi Kapsamında Bulunan Adlî Sicil Ve Arşıv Kaydını Silme Yetki Ve Görevi Adlî Sicil Ve İstatistik Genel Müdürlüğüne Verilmiştir." denildi.

Yapılan açıklamaya göre " 5352 Sayılı Adli Sicil Kanunu’nun geçici ikinci maddesinde 11.04.2012 tarihinde 6290 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle adli sicil ve arşiv kayıtlarını silme görev ve yetkisi Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne verilmiştir. Anılan konuda mahkemelere yapılacak başvurularda mahkemelerin talepleri kabul etmemesi gerekeceğinden zaman ve hak kaybının önlenmesi ve lüzumsuz yazışmaya mahal verilmemesi yönünden bu tür taleplerin Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne yapılması  gerekmektedir." denildi.