ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ İSTEMİ, ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ DİLEKÇESİ,ADLİ SİCİL KAYDININ TERKİNİ, SABIKA KAYDININ SİLİNMESİ

(… Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Sicil Bürosu Aracılığıyla)

ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

                          

                                                                                              ......

 

 

ADLİ SİCİL ARŞİV KAYDININ

SİLİNMESİ İSTEMİNDE

BULUNAN                            :

 

TC KİMLİK NUMARASI    :

 

ADRES                                  :

 

VEKİLİ                                  :

 

ADRES                                  :

                                                        

KONU                                    : Müvekkilimize ait adli sicil arşiv kaydının silinmesi istemine ilişkindir.

                                              

AÇIKLAMALAR                 :

 

1) Müvekkilimiz ... ... hakkında, .../.../... tarihinde işlenen ... suçuna ilişkin olarak … … Ceza Mahkemesi’nin  …/… E. ve  …/… K. sayılı ilamıyla verilen ... yıl hapis cezası kesinleşmiştir (EK-1). Müvekkilimizin cezasının infazı .../.../... tarihinde tamamlanmıştır (EK-2).

 

2-) Müvekkilimiz, .../.../... tarihinde ... Ceza Mahkemesi’nce yasaklanmış hakların geri verilmesine ilişkin başvuruda bulunmuş ve mahkemenin .../.../... tarih ... sayılı kararıyla bu istem kabul edilmiştir (EK-3). Bu kararın alınmasının üzerinden 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu madde 12’de belirtilen on beş yıllık sürenin geçtiği açıktır.

 

3-) Müvekkilimiz adli sicil kaydı almak için .../.../... tarihinde adliyeye yaptığı başvuru sonucunda arşiv kaydının bulunduğunu öğrenmiştir (EK-4). Müvekkilimize ait kaydın adli sicil belgesinde görülmesi nedeniyle, iş başvurularında ve günlük yaşama dair hususlarda bu kayıtlar hak kaybına neden olmaktadır.

 

4-) Açıkladığımız sebeplerle, müvekkilimizin cezası infaz edilmiş olduğu, infaz tarihinden bu tarihe kadar herhangi bir mahkumiyet almadığı ve ... Ceza Mahkemesi’nin yasaklanmış hakların geri verilmesine ilişkin .../.../... tarih ... sayılı kararı gözetildiğinde adli sicil arşiv kaydının silinmesi için tarafınıza başvurma zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER                     : 5352 S. K. m. 9, 12, 13/A, 14, Geç m. 2; Arşiv Kaydının Silinmesi Hakkında Genelge ve ilgili mevzuat.

 

SONUÇ VE İSTEM                         :Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, Ek-4’te de belirttiğimiz adli sicil kaydında da açıkça görülen müvekkilimizin mahkumiyetine dair adli sicil arşiv kaydının silinmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.  …/…/…

 

EKLER:

 

1-) … … Ceza Mahkemesi’nin .../…/… tarihli …/… E. ve  …/… K. sayılı kesinleşmiş kararı

2-) Müvekkilimizin cezasının infazının .../.../... tarihinde tamamlandığını gösterir cezaevi kayıtları.

3-) ... Ceza Mahkemesi’nin yasaklanmış hakların geri verilmesine ilişkin .../.../... tarihli ... sayılı kararı.

4-) ../../… tarihli adli sicil kaydı

5-) Bir adet özel yetki içeren onaylı vekaletname örneği.                  

                                                                                                         

  

 Talepte Bulunan Vekili                                                                  Av.