ADLİ SİCİL ARŞİV KAYDINDAN SİLİNEMEYECEK SUÇLAR...

ADLİ SİCİL ARŞİV KAYDINDAN SİLİNEMEYECEK SUÇLAR...

Açıklama: Mesajgönderenkararara.com » 04 Tem 2013, 15:46

YARGITAY 11. Ceza Dairesi
Esas No: 2012/25085
Karar No: 2013/719


Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 03/09/2012 gün ve 2012/14136/50233 sayılı kanun yararına bozmaya atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 13/09/2012 gün ve KYB.2012/235438 sayılı ihbarnamesiyle;

Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçundan sanık Halil Bulut'un, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 359 ve 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanun'un 4. maddeleri geregince 900.000 Türk lirası ağır para cezası ile cezalandırılmasına dair ...4. Asliye Ceza Mahkemesinin 19/06/1996 tarihli ve 1995/151 esas, 1996/370 sayılı kararını müteakip, sanığın talebi üzerine, arşiv kaydının silinmesine ilişkin aynı Mahkemece verilen 12/03/2012 tarihli ve 1995/151 esas, 1996/370 sayılı ek kararını kapsayan dosyanın incelenmesinde;

5352 sayılı Adli Sicil Kanunu'nun gecici 2. maddesinin 2. fikrasında "Birinci fıkra gereğince işlem yapılarak arşive alınan kayıtlar hakkında, 3682 sayılı Kanun'un 8 inci maddesinde öngörülen sürelerin dolduğu veya ertelenmiş olan hükmün esasen vaki olmamış sayıldığı hallerde bu tarih esas alınarak, Anayasanın 76 nci maddesi ve özel kanunlarda sayılan süre ve mahkumiyetler dısındaki kayıtlar için ilgilinin, Cumhuriyet başsavcılığının veya Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün talebi üzerine hükmü veren mahkemece veya talep edenin bulunduğu yer asliye ceza mahkemesince arşiv kaydının silinmesine karar verilir." şeklindeki düzenleme nazara alındığında, sanığın eyleminin 5486 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 3. maddesi kapsamında kaldığı ve 5352 sayılı Kanun'un geçici 2. maddesinin 2. fikrasi uyarınca mahkumiyet hükmünün arşiv kaydından çıkarılmasının mümkün olmadığı gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca, anılan kararın bozulması istemiyle dairemize gönderilen dosya incelenerek gereği görüşüldü:

Hükümlünün adli sicil kaydına konu vergi kaçakçılığı (defter ve belgeleri ibraz etmemek) suçunun 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 3. maddesinde sayılan suçlardan olup karar tarihinde yürürlükte bulunan 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu uyarınca arşiv kaydından silinmesine yasal olanak bulunmadığı gözetilmeden talebin reddi yerine yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi yasaya aykırı, kanun yararına bozma istemine atfen düzenlenen ihbarnamedeki düşünce bu itibarla yerinde görüldüğünden, ...4. Asliye Ceza Mahkemesinin 09.04.2012 gün ve 1995/151 esas, 1996/370 sayılı ek kararının CMK’nun 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, kanun yararına bozmanın aleyhe sonuç doğurmasının mümkün olduğu ve karar tarihinde sonra 11.04.2012 gün ve 28261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6290 sayılı “Adli sicil kanunu ile sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanunda değişiklik yapılması hakkında” kanun hükümleri de gözetilerek gereğinin mahallinde takdir ve ifasına, dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına İADESİNE, 16.01.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2013/11054

K. 2013/9374

T. 5.6.2013

2709/m.76

5352/m.12, Geç.2

DAVA : Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 28.3.2013 gün ve 2012.4839.20597 s. kanun yararına bozma istemine atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 22.4.2013 gün ve kyb.2013/128417 Sayılı ihbarname ile;

Evrakta sahtecilik suçundan sanık A.Ş.Ş.'in, 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 342/1 ve 59/2. maddeleri uyarınca 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına dair, İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 9.3.2000 tarihli ve 1996/89 esas, 2000/70 Sayılı kararının infazını müteakip hükümlü vekilinin adlî sicil arşiv kaydının silinmesi talebi üzerine, 5352 Sayılı Adlî Sicil Kanunu'nun geçici 2/2. maddesi gereğince, söz konusu ilam ilgili adlî sicil arşiv kaydının silinmesine dair aynı Mahkemenin 31.05.2012 tarihli ve 1996/89 esas, 2000/70 müteferrik sayılı kararını kapsayan dosyanın incelenmesinde:

Karar tarihinde yürürlükte bulunan, 5352 Sayılı Adli Sicil Kanunu'nun geçici 2. maddesinin 1. fıkrasında "Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte. Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce toplanmış olsun veya olmasın, suç tarihi itibarıyla bu Kanunun yürürlük tarihinden önceki kayıtlar hakkında. 3682 Sayılı Yasaya göre süre yönünden silinme koşulu oluşanlar silinir; diğer kayıtlar için bu Kanun hükümlerine göre işlem yapılır." şeklindeki ve 11.4.2012 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6290 Sayılı Adli Sicil Kanunuyla Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 3. maddesiyle değişik 2. fıkrasında bu Kanunun yayımı tarihinde. Anayasanın 76. maddesiyle bazı özel kanunlarda yer alan ve bir hak yoksunluğuna neden olan mahkûmiyetler bakımından, arşive alınan veya şartları oluştuğu halde ya da henüz şartları oluşmadığı için arşive alınmayan kayıtlar hakkında 12. maddenin 1. fıkrası hükmü uygulanır." şeklindeki ve 6290 Sayılı Kanunun 3. maddesiyle eklenen 1. fıkrasında "ikinci fıkrada sayılanlar dışında, 1. fıkra gereğince işlem yapılarak arşive alınan kayıtlar 3682 Sayılı Kanunun 8. maddesinde öngörülen sürelerin dolduğu veya ertelenmiş olan mahkûmiyetin esasen vaki olmamış sayıldığı hallerde bu tarih esas alınarak Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce silinir." şeklindeki düzenlemeler nazara alındığında, sanığa verilen cezanın Anayasanın 76. maddesinde yer alan mahkûmiyetlerden olup 6290 Sayılı Kanunun 3. maddesiyle değişik 5352 Sayılı Kanunun geçici 2/2 maddesi uyarınca ancak aynı Kanunun 12/1-b. maddesindeki şartların gerçekleşmesi halinde arşiv kaydından silinmesinin mümkün olduğu görülmekle, söz konusu mahkûmiyet kaydının henüz arşiv kaydından silinme koşulları oluşmadığı gibi 6290 Sayılı Kanunun 3. maddesiyle eklenen 5352 Sayılı Kanunun geçici 2/3. maddesi gereğince 6290 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 11.4.2012 tarihinden itibaren şartları oluştuğu takdirde Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve İstatistikleri Genel Müdürlüğü tarafından arşiv kayıtlarının silinebileceği anlaşıldığından, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309. maddesi uyarınca, anılan kararın bozulması istenilmiş olmakla Dairemize gönderilen dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : 11.04.2012 gün ve 28261 Sayılı Resmi Gazeteyle yayımlanarak yürürlüğe giren 6290 Sayılı Adli Sicil Kanunuyla Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca 11.04.2012 tarihinden itibaren adli sicil ve arşiv kaydının silinmesi işleminin Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce yapılması gerektiği ve hükümlünün adli sicil kaydına konu sahtecilik suçunun Anayasanın 76. maddesinde yer alan suçlardan olup, 5352 Sayılı Adli Sicil Kanununun geçici 2. maddesinin 2. fıkrası uyarınca aynı Kanunun 12. maddesine göre işlem yapılması zorunluluğu bulunduğu gözetilmeden talebin reddi yerine yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi yasaya aykırı, kanun yararına bozma istemine atfen düzenlenen ihbarnamedeki düşünce bu itibarla yerinde görüldüğünden,

SONUÇ : İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 31.5.2012 gün ve 1996/89 esas, 2000/70 Sayılı ek kararının C.M.K.nun309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, kanun yararına bozmanın aleyhe sonuç doğurmasının mümkün olduğu ve 11.4.2012 gün ve 28261 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6290 Sayılı "Adli Sicil Kanunuyla Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" hükümleri de gözetilerek gereğinin mahallinde takdir ve ifasına, dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iadesine, 05.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

 

 

T.C.

YARGITAY

14. CEZA DAİRESİ

E. 2012/2126

K. 2012/4947

T. 30.4.2012

• REŞİT OLMAYAN MAĞDUREYLE CİNSİ MÜNASEBET ( Adli Sicil Kanunu'nda Değişiklik Yapıldığı/Adli Sicil Arşiv Kayıtlarının Silinme Koşullarının Yeniden Düzenlendiği - Hüküm Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren Mevzuata Göre Mahkemesince İstem Üzerine Tekrar Değerlendirme Yapılabileceği )

• ADLİ SİCİL ARŞİV KAYITLARININ SİLİNMESİ TALEBİ ( Reşit Olmayan İle Cinsel İlişki - Adli Sicil Kanunu'nda Değişiklik Yapıldığı/Adli Sicil Arşiv Kayıtlarının Silinme Koşullarının Yeniden Düzenlendiği - Hüküm Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren Mevzuata Göre Mahkemesince İstem Üzerine Tekrar Değerlendirme Yapılabileceği )

• KANUN YARARINA BOZMA ( Adli Sicil Arşiv Kaydının Silinmesi Talebi - Kanun Yararına Bozma Yolunun İstinaf ve Temyiz İncelemesinden Geçmeksizin Kesinleşen Hükümlerdeki Verildikleri Tarihte Yürürlükte Bulunan Hukuk Kurallarına Aykırılıkların Giderilmesi İçin Başvurulan Olağanüstü Yasa Yolu Olduğunun Gözetileceği )

5271/m. 309

5237/m.104

5352/m.12

ÖZET : Reşit olmayan kimseyi rızasıyla kaçırıp alıkoyma ve reşit olmayan mağdureyle rızasıyla cinsi münasebette bulunma suçlarında Adli Sicil Kanununun 12 nci maddesinde değişiklik yapılarak adli sicil arşiv kayıtlarının silinme koşulları yeniden düzenlenmiş olup; kanun yararına bozma yolunun hakim ya da mahkemeler tarafından verilip, istinaf ve temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen karar ve hükümlerdeki, verildikleri tarihte yürürlükte bulunan hukuk kurallarına aykırılıkların giderilmesi için başvurulan olağanüstü bir yasa yolu olup, hüküm tarihinden sonra yürürlüğe giren mevzuata göre mahkemesince istem üzerine tekrar değerlendirme yapılabilecektir. Bu husus gözetilmelidir.

DAVA : Reşit olmayan kimseyi rızasıyla kaçırıp alıkoyma ve reşit olmayan mağdureyle rızasıyla cinsi münasebette bulunma suçlarından sanık M.G. 'nin, 765 Sayılı T.C.K.nın430/2, 416 /son, 80 ve 71 inci maddeleri gereğince 13 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına dair Denizli 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 23.2.1995 gün ve 1994/1128 Esas ve 1995/109 Sayılı Kararının infazını müteakip, hükümlünün talebi üzerine arşiv kaydının silinmesine dair aynı Mahkemenin 08.04.2011 tarihli ve 2011/94 D. İş sayılı kararına karşı;

5352 Sayılı Adli Sicil Kanununun geçici 2nci maddesinin 2 nci fıkrasındaki "Birinci fıkra gereğince işlem yapılarak arşive alınan kayıtlar hakkında, 3682 Sayılı Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen sürelerin dolduğu veya ertelenmiş olan hükmün esasen vaki olmamış sayıldığı hallerde bu tarih esas alınarak, Anayasa'nın 76 nci maddesi ve özel kanunlarda sayılan suç ve mahkumiyetler dışındaki kayıtlar için ilgilinin, Cumhuriyet Başsavcılığının veya Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün talebi üzerine hükmü veren mahkemece veya talep edenin bulunduğu yer asliye ceza mahkemesince arşiv kaydının silinmesine karar verilir" şeklindeki düzenleme nazara alındığında, sanığın eyleminin Anayasa'nın 76 nci maddesi kapsamında olduğu anlaşıldığından, 5352 Sayılı Kanunun geçici 2nci maddesinin 2. fıkrası uyarınca mahkumiyet hükmünün arşiv kaydından çıkarılmasının mümkün olmadığı gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle, 5271 Sayılı C.M.U.K.nın309 uncu maddesi gereğince bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 24.11.2011 gün ve B.03.0.0.cıg.0.00.00.04-105-20-8716-2011/14858/59865 s. kanun yararına bozma istemine atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğnameyle Daireye ihbar ve dava evrakı tevdii edilmekle gereği düşünüldü:

KARAR : 11.04.2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6290 Sayılı Kanunun 2nci maddesiyle 5352 Sayılı Adli Sicil Kanununun 12nci maddesinde değişiklik yapılarak adli sicil arşiv kayıtlarının silinme koşulları yeniden düzenlenmiş olup; kanun yararına bozma yolunun hakim ya da mahkemeler tarafından verilip, istinaf ve temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen karar ve hükümlerdeki, verildikleri tarihte yürürlükte bulunan hukuk kurallarına aykırılıkların giderilmesi için başvurulan olağanüstü bir yasa yolu olup, hüküm tarihinden sonra yürürlüğe giren mevzuata göre mahkemesince istem üzerine tekrar değerlendirme yapılabilecektir.

Reşit olmayan kimseyi rızasıyla kaçırıp alıkoyma suçunun niteliğiyle tayin edilen cezanın tür ve miktarına göre ve ayrıca hükümlünün alıkoyma suçunu oluşturan eyleminin 5237 Sayılı T.C.K.da suç olmaktan çıkarılmış olduğu ve bu sebeple 5352 Sayılı Kanunun 12/2 nci maddesi de gözetilerek bu suç bakımından adli sicil arşiv kaydının silinmesinde bir isabetsizlik yok ise de; hüküm tarihindeki düzenlemeye göre, kanun yararına bozma istemine atfen düzenlenen ihbarnamedeki düşünce, reşit olmayan mağdureyle rızasıyla cinsi münasebette bulunma suçuna dair olarak yerinde görüldüğünden,

SONUÇ : Denizli 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 08.04.2011 gün ve 2011/94 D. İş sayılı kararının reşit olmayan mağdureyle rızasıyla cinsi münasebette bulunma suçuna dair bölümünün C.M.U.K.nın 309 uncu maddesi uyarınca BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde merciince yapılmasına ve dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına tevdiine, 30.04.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

 

 

T.C.

YARGITAY

14. CEZA DAİRESİ

E. 2012/1945

K. 2012/4446

T. 17.4.2012

• KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK ( Kanun Değişikliği İle Eylemin Suç Olmaktan Çıkarıldığı/Adli Sicil Kayıtlarının Silinme Koşullarının Yeniden Düzenlendiği - Bu Hususlara İlişkin Oluşan Hukuki Durumun Yasa Yararına Bozma Yolu İle Değil Mahkemesince Değerlendirileceği )

• ADLİ SİCİL KAYITLARININ SİLİNMESİ ( Karşılıksız Çek Keşide Etmek/Suç Olmaktan Çıkarıldığı - Adli Sicil Kayıtlarının Silinme Koşullarının Yeniden Düzenlendiği/Bu Hususlara İlişkin Oluşan Hukuki Durumun Yasa Yararına Bozma Yolu İle Değil Mahkemesince Değerlendirilmesi Gereği )

• KANUN YARARINA BOZMA ( Karşılıksız Çek Keşide Etmek/Suç Olmaktan Çıkarıldığı - Adli Sicil Kayıtlarının Silinme Koşullarının Yeniden Düzenlendiği/Bu Hususlara İlişkin Oluşan Hukuki Durumun Yasa Yararına Bozma Yolu İle Değil Mahkemesince Değerlendirilmesi Gereği

• YEREL MAHKEMESİNCE DEĞERLENDİRİLECEK HUSUSLAR ( Karşılıksız Çek Keşide Etmek/Suç Olmaktan Çıkarıldığı - Adli Sicil Kayıtlarının Silinme Koşullarının Yeniden Düzenlendiği/Bu Hususlara İlişkin Oluşan Hukuki Durumun Yasa Yararına Bozma Yolu İncelenmeyeceği )

5352/m.12,Geç.2/2

ÖZET : Karşılıksız çek keşide etme suçunda; Hükümden sonra 03.02.2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6273 Sayılı Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla hükümlünün mahkumiyetine karar verilmiş olan karşılıksız çek keşide etme eylemi suç olmaktan çıkarılmış ve 11.04.2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6290 Sayılı Kanunun 2nci maddesiyle 5352 Sayılı Adli Sicil Kanununun 12nci maddesinde değişiklik yapılarak, adli sicil arşiv kayıtlarının silinme koşulları yeniden düzenlenmiş ise de; kanun yararına bozma yolunun, hakim ya da mahkemeler tarafından verilip, istinaf ve temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen karar ve hükümlerdeki, verildikleri tarihte yürürlükte bulunan hukuk kurallarına aykırılıkların giderilmesi için başvurulan olağanüstü bir yasa yolu olup, hüküm tarihinden sonra yürürlüğe giren mevzuata göre mahkemesince istem üzerine tekrar değerlendirme yapılabilecektir. Bu husus gözetilmelidir.

DAVA : Karşılıksız çek keşide etme suçundan sanık T.U. 'ın, 3167 Sayılı Kanunun 16/1 inci maddesi uyarınca 1 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına dair Kahramanmaraş 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 21.03.2000 gün ve 1998/1041 Esas, 2000/118 Karar sayılı Kararının infazını müteakip, hükümlünün talebi üzerine arşiv kaydının silinmesine dair aynı mahkemenin 11.10.2010 tarihli ve 2010/316 D. İş sayılı kararına karşı;

5352 Sayılı Adli Sicil Kanununun geçici 2nci maddesinin 2 nci fıkrasında "birinci fıkra gereğince işlem yapılarak arşive alınan kayıtlar hakkında, 3682 Sayılı Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen sürelerin dolduğu veya ertelenmiş olan hükmün esasen vaki olmamış sayıldığı hallerde bu tarih esas alınarak, Anayasa'nın 76 nci maddesi ve özel kanunlarda sayılan suç ve mahkumiyetler dışındaki kayıtlar için ilgilinin, Cumhuriyet Başsavcılığının veya Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğünün talebi üzerine hükmü veren mahkemece veya talep edenin bulunduğu yer asliye ceza mahkemesince arşiv kaydının silinmesine karar verilir şeklindeki düzenleme karşısında, sanığın eyleminin Anayasa'nın 76 nci maddesi kapsamında kaldığı ve 5352 Sayılı Kanunun geçici 2nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca mahkumiyet hükmünün arşiv kaydından çıkarılmasının mümkün olmadığı gözetilmeden, itirazın reddi yerine yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle, 5271 Sayılı C.M.U.K.nın309 uncu maddesi gereğince bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 12.10.2011 gün ve 2011/12782-52578 Sayılı Kanun yararına bozmaya atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğnameyle Daireye ihbar ve dava evrakıyla birlikte tevdi kılınmakla gereği düşünüldü:

KARAR : Hükümden sonra 03.02.2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 6273 Sayılı Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla hükümlünün mahkumiyetine karar verilmiş olan karşılıksız çek keşide etme eylemi suç olmaktan çıkarılmış ve 11.4.2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6290 Sayılı Kanunun 2nci maddesiyle 5352 Sayılı Adli Sicil Kanununun 12nci maddesinde değişiklik yapılarak, adli sicil arşiv kayıtlarının silinme koşulları yeniden düzenlenmiş ise de; kanun yararına bozma yolunun, hakim ya da mahkemeler tarafından verilip, istinaf ve temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen karar ve hükümlerdeki, verildikleri tarihte yürürlükte bulunan hukuk kurallarına aykırılıkların giderilmesi için başvurulan olağanüstü bir yasa yolu olup, hüküm tarihinden sonra yürürlüğe giren mevzuata göre mahkemesince istem üzerine tekrar değerlendirme yapılabilecektir.

SONUÇ : Hüküm tarihindeki düzenlemeye göre, kanun yararına bozmaya atfen düzenlenen ihbarnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden, Kahramanmaraş 1. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 11.10.2010 gün 2010/316 D. İş sayılı Kararın 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309 uncu maddesi uyarınca BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde yerine getirilmek üzere dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına tevdiine, 17.04.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

T.C.

YARGITAY

5. CEZA DAİRESİ

E. 2011/13221

K. 2012/252

T. 6.2.2012

• KARŞILIKSIZ ÇEK ( Fiilin Kanunla Suç Olmaktan Çıkması Nedeniyle Mahkumiyete İlişkin Adli Sicil ve Arşiv Kayıtlarının Talep Aranmaksızın Tamamen Silineceği - Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Yer Olmadığına Karar Verilemeyeceğinin Gözetileceği )

• HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Adli Sicil Yasası Gereğince Silinme Şartının Bulunması Dikkate Alındığında Yasal ve Yeterli Gerekçe Gösterilmeden HAGB Yer Olmadığına Karar Verilemeyeceği )

3167-1/m.13, 16

5352/m.12/2

5271/m.231

ÖZET : Karşılıksız çek suçuna ilişkin yapılan yargılamada kurulan hükmün, anılan eylemin suç olmaktan çıkması nedeniyle, Adli Sicil Yasası gereğince silinme şartının bulunması dikkate alındığında yasal ve yeterli gerekçe gösterilmeden hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi hukuka aykırıdır.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

KARAR : Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Dosya içindeki adli sicil kaydına göre, sanık hakkında 3167 Sayılı Kanunun 16/1-3 maddesine göre hükmolunan cezanın suç tarihinden sonra kesinleşmiş olması ve yine aynı Kanunun 13/1 maddesine göre kurulan hükmün, anılan eylemin suç olmaktan çıkması nedeniyle, 5352 Sayılı Adli Sicil Yasasının 12/2 maddesi gereğince silinme şartının bulunması dikkate alındığında yasal ve yeterli gerekçe gösterilmeden hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi,

SONUÇ : Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görüldüğünden hükmün 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek C.M.U.K.nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, temyiz harcının istenmesi halinde iadesine, 06.02.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

T.C.

YARGITAY

8. CEZA DAİRESİ

E. 2011/16743

K. 2011/16146

T. 15.12.2011

• ADLİ SİCİL VE ARŞİV KAYDININ SİLİNMESİ (Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun'a Muhalefet Suçundan Ağır Para Cezasına İlişkin Mahkumiyet Kararının 5232 S.K. Uyarınca Arşiv Kaydının Silinmesinin Mümkün Olmadığı)

• ADLİ SİCİL KANUNU (Yürürlük Tarihinden Önceki Kayıtların Silinmesine İlişkin Koşulların Düzenlendiği - Sanığın Ağır Para Cezasına İlişkin Kaydın Arşiv Kayıtlarından Çıkarılmasına Karar Verilemeyeceği)

• ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUNA MUHALEFET SUÇU (Sanığın Ağır Para Cezası İle Cezalandırıldığı/Talebi Üzerine Kaydın Arşiv Kayıtlarından Çıkarıldığı - Arşiv Kaydının Silinmesinin Mümkün Olmadığı)

6136/m.13/1

647/m.4

765/m.72

5352/m.10, 12, Geç.2/2

2709/m.76

3682/m.8

ÖZET : Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet suçundan sanığın ağır para cezasına ilişkin mahkumiyet kararının adli sicil ve arşiv kaydının silinmesine karar verilmiştir. 5352 sayılı Adli Sicil Kanununda, suç tarihi gözönüne alınarak aynı Yasanın yürürlük tarihinden önceki kayıtların silinmesine ilişkin koşullar düzenlenmiştir. Bu kanun uyarınca arşiv kaydının silinmesinin mümkün olmadığı gözetilmeden,kaydın arşiv kayıtlarından çıkarılmasına karar verilmesi hukuka aykırıdır.

DAVA : 6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet suçundan sanığın, 6136 sayılı Kanun'un 13/1, 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanun'un 4, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 72. maddeleri uyarınca 4.070.000 Türk lirası ağır para cezası ile cezalandırılmasına dair Sincan Asliye Ceza Mahkemesinin 16.10.1997 tarihli ve 1996/622 esas, 1997/645 sayılı kararının infazını müteakip, hükümlünün adli sicil ve arşiv kaydının silinmesi talebinin reddine ilişkin Sincan 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 18.03.2011 tarihli ve 1996/622 esas sayılı ek kararına yönelik itiraz üzerine, arşiv kaydının silinmesine dair (SİNCAN) 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 04/04/2011 tarihli ve 2011/962 değişik iş sayılı kararını kapsayan dosyası ile ilgili olarak;

5352 sayılı Adlî Sicil Kanunu'nun geçici 2. maddesi 2. fıkrasında "Birinci fıkra gereğince işlem yapılarak arşive alınan kayıtlar hakkında, 3682 sayılı Kanun'un 8. maddesinde öngörülen sürelerin dolduğu veya ertelenmiş olan hükmün esasen vaki olmamış sayıldığı hallerde bu tarih esas alınarak. Anayasanın 76 ncı maddesi ve özel kanunlarda sayılan suç ve mahkûmiyetler dışındaki kayıtlar için ilgilinin, Cumhuriyet Başsavcılığının veya Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün talebi üzerine hükmü veren mahkemece veya talep edenin bulunduğu yer asliye ceza mahkemesince arşiv kaydının silinmesine karar verilir." şeklindeki düzenleme karşısında, sanığın suçunun Anayasanın 76. maddesi ve 6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında kaldığı, 5352 sayılı Kanunun geçici 2. maddesinin 2. fıkrası uyarınca mahkûmiyet hükmünün arşiv kaydından çıkarılmasının mümkün olmadığı cihetle, itirazın reddi yerine yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı CMK.nun309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 22.09.2011 gün ve 47934 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen Yargıtay C.Başsavcılığının 18.10.2011 gün ve KYB-2011/291278 sayılı ihbarnamesi ile dairemize tevdii kılınmakla incelendi.

Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 5352 sayılı Adli Sicil Kanunun geçici 2. maddesinde, suç tarihi gözönüne alınarak aynı Yasanın yürürlük tarihinden önceki kayıtların silinmesine ilişkin koşullar düzenlenmiş olmakla, talep sahibinin mahkumiyetine konu kaydın da bu kapsamda bulunduğu, bu nedenle yürürlükten kaldırılan 3682 sayılı Adli Sicil Kanununun 8. maddesinde belirlenen koşullar oluştuğunda, silinmesi mümkün suçlara dair adli sicil kayıtlarının mahkemece verilen silme kayıtlarına dayanılarak ve Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğünce oluşturulan komisyonca adli sicil kaydından çıkarıldığı belirtilen madde metinlerinde "affa uğramış olsalar bile" ibaresi bulunan, başta Anayasanın 76. maddesi ile özel kanunlarda sayılan suç ve cezaların ise 5352 sayılı Yasanın 10. maddesine göre istenildiğinde verilmek üzere arşiv kaydına alındığı, aynı kanunun 12. maddesinde sayılan koşullar dışında silinmesine yasal olanak bulunmadığı, sözü edilen bu durum karşısında arşiv kaydının silinmesinin mümkün olmadığı gözetilmeden, itirazın reddi yerine yazılı şekilde, bu kaydın arşiv kayıtlarından çıkarılmasına karar verilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı ve Adalet Bakanlığı'nın Kanun Yararına Bozma istemine dayalı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının ihbarname içeriği bu itibarla yerinde görüldüğünden Sincan 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 04.04.2011 gün, 2011/962 değişik iş sayılı kararının CMK.nun309. maddesi uyarınca (BOZULMASINA), müteakip işlemlerin mahkemesince yerine getirilmesine, dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay C.Başsavcılığına tevdiine, 15.12.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

yarx